چیش مناسب بود دوستم؟ قیمت؟فضا؟ برخورد پرسنل؟مسیر؟بیشتر توضیح میدی؟