*ساوالان: یه تالاری بود توی خیابون روبروی عطرسیب که چیز خاصی نداشت به نظر من... نه خوب بود و نه بد!