صاحبقرانیه رو من ندیدمشما رفتی؟ منو هاش چطوره؟شیکه؟ جایگاهش؟ ورودیش؟ مناسب قیمت درمیاد؟