ه شیک دیگه ای رو میشناسین که هم شیک باشه و هم برای مهمون کم مناسب باشه