تالاری که برای 100 نفر مهمون مناسب باشه و شیک هم باشه و مناسب قیمت هم باشه میشناسین؟ اگه سمت غرب باشه بهتره