ببين من خودمم هيچ كدومو هنوز نديدم ولي قراره به زودي بريم ببينيم،همسرم كه ديده ميگفت تالار گمرك قشنگه ،ورديشم ١ ميليونه انگار،غذاي سلفشم از ٤٠٠٠٠ تومنه،ولي غذاشو كه خورده بود ميگفت خيلي خوب بودهتالار دانشكده هم انگار تازه بازسازي شده و كسي هنوز خبر نداره راجع بهشولي جفتشونم خيلي خوب به كارمندا تخفيف ميدن