ایرانیانرویال پارسارمادامهرگان ازهمه بهتربودسمت شرق حالاچون من خودم عروسم وخیلی هم نکته سنجم دودنه دونه برات مقایسه میکنم هرچی باشه هم وقت کم داری هم شرق خوب نمیشناسیارمادا که منوغدایش از22000شروع میشد!امااین امکان داره ماشین عروس میره توخودسالن که بابتش350 میگیرن!اماهیچ فضایی جلوش نداره که بخوان گل بزارن برای خوش امدگویی مهمانا+2سالن هستش(من دوست دارم 1سالن باشه که بیشترحواسشون باشه)مهرگان که فقط ورودیش برای ایام خاص 5/1بودکه برای ورودی برای من زیادبودچون بااین شرایط یه کم بیشتر هزینه میکردم باغ میگرفتمرویال پارس(2سالن)اجازه میده ماشین عروس کاملاداخل بیاداماپارکینگ کمه+جلوش خیابونه!ازنظرقیمتی یه مقداربالاترازایرانیانایرا نیان(1سالن)جلوی ورودیش ستون میزارن به همراه گل ارایی که بابتش پول میگیرن ،پارکینگم داره جلوشم یه فضای خیلی بازه که ماشین میزارن(من هرساعتی رفتم امکان نداشته جلوش خالی نباشه)روبرویی تالارپارکه بقیه توضیحاتشم توتاپیک تالارایرانیان دادماگه سوالی داشتی حتما بپرس،خوشحال میشم کمکت کنم