به گزارش بنکر (Banker)، چنانچه متقاضی تسهیلات، کارمند رسمی دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، با ارائه گواهی حقوق و تعهد کسر اقساط از دستگاه ذیربط منحصراً، با امضای قرارداد لازم الاجرا توسط متقاضی، اعطای تسهیلات موصوف میسور خواهد گردید.
- چنانچه متقاضی، شاغل در یکی از نهادها، شرکتها و یا موسساتی که با بانک مبادرت به انعقاد قرارداد و یا تفاهم،نامه در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنان خود نموده،اند، باشد؛ صرفاً، با ارائه گواهی حقوق از واحد مربوطه و امضای قرارداد لازم،الاجرا توسط متقاضی، تسهیلات فوق،الذکر قابل پرداخت می،باشد.
-چنانچه متقاضی مشمول بند 1 و 2 نگردد، می،تواند با ارائه معرفی نامه از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای حساب فعال نزد بانک باشند و گواهی حقوق( مدارکی که مؤید کسب درآمد مستمر متقاضی باشد) با امضای شخص حقیقی یا حقوقی معرفی کننده در ذیل قرارداد و ظهر سفته بعنوان ضامن و امضای متقاضی در ذیل قرارداد و روی سفته بعنوان متعهد، نسبت به اخذ این تسهیلات اقدام نماید.
- چنانچه متقاضی تسهیلات مشمول بندهای فوق نگردد، می،تواند یک نفر ضامن شاغل در یکی از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی را معرفی و با ارائه گواهی حقوق متضمن کسر اقساط و حکم حقوقی ضامن و امضای ذیل قرارداد و ظهر سفته توسط ضامن و امضای متقاضی در ذیل قرارداد و روی سفته و ازدواج و تهیه جهیزیه بعنوان متعهد نسبت به اخذ این تسهیلات اقدام نماید.