دیان نیوز؛ شرکت در مراسم عروسی،ای که مختلط نیست، ولی تعدادی از مهمانان مقید به رعایت حجاب در مقابل داماد نیستند، چه حکمی دارد؟ (در این،گونه مراسم عموماً داماد و محارم عروس در طول اجرای مراسم عقد در قسمت زنانه هستند).

ابتدا مناسب است به نظراتی از مراجع تقلید درباره سؤال مذکور، اشاره شود:

1. مجلس عروسی اسلامی آن است که جشن و شادی و شادمانی، بدون ارتکاب گناه و کارهای حرام و خلاف شئونات انسان انجام ،شود.[1]

2. در مقابل داماد و سایر نامحرمان باید رعایت حجاب شود و فرقی بین مجلس عروسی و سایر موارد نیست.[2]

3. شرکت در عروسى، یا مجالس دیگر، که در آن رعایت شئونات واجب اسلامى نمی،شود (از قبیل اختلاط زن و مرد، رقص و پایکوبى، استفاده از نوارهاى موسیقىِ حرام [به صورت علنی] و مانند آن) حرام است.[3]

4. اگر مجلس عروسی به گونه،اى نباشد که عنوان مجلس لهو و حرام و معصیت بر آن صدق کند و حضور در آن مفسده،اى نداشته باشد، حضور و نشستن در آن در صورتى که عرفاً تأیید عملى که جایز نیست، محسوب نشود، اشکال ندارد.[4]

با توجه به مطالب بالا؛ اگر در مجلس عروسی، گناهانی مانند: پخش موسیقی و ترانه،های حرام یا بد حجابی در مقابل نامحرم باشد، اگر کسی توان امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد و شرایط آن فراهم باشد، باید آنان را از کارهای حرام نهی کند و گرنه نهی منکر از او ساقط است[5] و در صورتی که به آن عروسی، مجلس گناه و معصیت بگویند باید آن،جا را ترک کند.

اما اگر این مجلس به گونه،ای نباشد که عنوان مجلس گناه بر آن صدق کند و حضور در این مجلس عرفاً تأیید عملیِ گناه (مانند بدحجابی) محسوب نشود، شرکت در آن به اندازه لزوم و به جهت اعلام حضور و احترام میزبان، اشکال ندارد.
----------------------------------------
[1]. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی به آدرس:
The Official Website of Grand Ayatollah MakaremShirazi
[2]. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صافی گلپایگانی به آدرس: http://www.saafi.net/fa/node/2895
[3]. ر.ک: شیرازى، ناصر مکارم، استفتاءات جدید، محقق و مصحح: علیان ،نژادى، ابو القاسم، ج 2، ص 234، س 719،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم، چاپ دوم، 1427ق.
[4]. حسینی خامنه،اى، سید على، أجوبة الاستفتاءات، ص 318، س 1425، دفتر معظم له در قم، چاپ اول، 1424ق.
[5] . ر.ک: امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰى) ج،2، ص 1021، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424 ه، ق

منبع:اسلام کوئست