شخصي از فاميل نزديك مجبوره بره به عروسي كه زن و مرد با هم هستند و رقص و آواز هم بپاست اما هيچ احساسي به اين عروسي نداشته باشه و به رقص و آواز هم اهميت نده و توجه نكنه و فكرشو ببره به جاي ديگه.

آيا اشكال داره اين شخص در اين جشن حضور داشته باشه يا اينكه نه ،نبايد بره و حرام و گناهه؟کارشناس بحث : پاسخگوي احکام