شیرینی فروشی برگ سبز ( ستار خان )
نام شیرینی فروشی: برگ سبز
نشانی: ستار خان – پشت برق آلستوم – خیابان سازمان آب – پلاک 130
تلفن تماس: 44204894- 44245159 ساعات کاری: 22:30- 8:30