کرج، عظیمیه، میدان مهران، روبروی تصویربرداری مرکزی کرج(mri)
2530311 - 2530336 - 09124612118