اصفهان - چهار راه سپهسالار - ابتدای خیابان ارباب - روبروی تقاطع اول-آتلیه تیبا
تلفن دفترپذیرش: 3600 661 0311
موبایل: 3600 164 0913
1360 128 0913فکس: 6615030 -0311

ایمیل: info@TibaStudio.com